دانلود رایگان


پایان نامه اصول طراحی فنر های مکانیکی - دانلود رایگاندانلود رایگان جامع در 108 صفحه برچسب ها: آشنایی با فنر, تعریف فنر و انواع آن, فرایند تولید فنر, پیچش, تنش زدایی, سنگ زنی, شات پینینگ, بادگیری, تردی هیدروژنی, تستها, کنترل

دانلود رایگان جامع در 108 صفحه
برچسب ها:
آشنایی با فنر, تعریف فنر و انواع آن, فرایند تولید فنر, پیچش, تنش زدایی, سنگ زنی, شات پینینگ, بادگیری, تردی هیدروژنی,
تستها, کنترل مواد ورودی, نترل محصول نیمه ساخته, کنترل محصول نهایی,
انواع مفتول, مفتول های کربنی, مفتول های ضد زنگ,
جداول ثاثیر بر روی خواص فنر, جداول جنس انواع فنر, جدول استانداردهای فنر,
محاسبات و طراحی فنر
فنرهای پیچشی,
جداول استانداردهای ساخت فنر, جدول علایم و واحدها و عبارات اختصاری,
نمودار فنرهای فشاری به لحاظ تئوری
اصول طراحی, انواع بارگذاری ها, بارگذاری استاتیکی/ شبه استاتیکی, بار دینامیکی, دمای کاری, کمانش, بارگذاری ضربه ای, لرزشهای تشدید, اثرات خوردگی، نشانه های اصطکاک, ضریب تصحیح تنش, مقادیر خاصیت ماده برای محاسبه فنرها,
جداول مقادیر خاصیت ماده برای محاسبه فنرها, قطر اسمی مفتول یا میله, تعداد حلقه های فعال, تعداد کل حلقه ها, حداقل طول مجاز فنر, فرکانس اصلی فرکانس پایه, بارگذاری عرضی, تنش ضربه ای, تنشهای پیچشی مجاز, تنش پیچشی مجاز تحت بارگذاری استاتیکی یا شبه استاتیکی, محدوده تنش مجاز در بارگذاری دینامیکی,
نمودارها و دیاگرام های مربوط به خستگی استحگام و عمر
فنرهای کششی, استانداردها, فنر مارپیچ کششی, علائم، واحدها و عبارات اختصاری,
جداول شامل علائم، واحدها و عبارات اختصاری استاندارد استفاده شده
شکل فنر کششی به لحاظ تئوری, بارگذاری دینامیکی, فاکتور تصحیح تنش, نیروی کشش اولیه, مقادیر خواص مواد برای محاسبات فنرها, تنشهای پیچشی, تعداد حلقه های فعال, تعداد کل حلقه ها, نیروی کشش اولیه, محاسبه فنرهای کششی تحت بارگذاری دینامیکی,
پیوست ها و جداول فنر ها,
فنرهای پیچشی, طراحی سرهای فنر, طراحی بدنه فنر, انواع بارگذاری, فاکتور تصحیح تنش,
علائم، واحدها و عبارات اختصاری
فرمولهای طراحی, فرضیه های طراحی, مقادیر استحکام خستگی, محدوده تنش مجاز, خطوط نسبت تنش مساوی,