دانلود رایگان


بررسي تأثير بازي گروهي و باقاعده مدارس آمادگي مناطق 7 و 8 شهر تهران بر اساس تست رشد اجتماعي وايلند - دانلود رایگاندانلود رایگان چكيده: در اين تحقيق به بررسي اثرا ت بازي گروهي و با قاعده در رشد اجتماعي دختران 4تا 5 ساله مدارس آمادگي شهر تهران پرداخته شد، بدين ترتيب پس از تدوين سوال وفرضيه

دانلود رایگان

چكيده:

در اين تحقيق به بررسي اثرا ت بازي گروهي و با قاعده در رشد اجتماعي دختران 4تا 5 ساله مدارس آمادگي شهر تهران پرداخته شد، بدين ترتيب پس از تدوين سوال وفرضيه دال بر اثبات ثبت بازي درمهد كودك بخصوص بازي گروهي و باقاعده درمهد كودك برميزان رشد اجتماعي، بررسي مباحث نطري و بخصوص نظري وايلند درمحيط رشد اجتماعيتأكيد شد، پس از آن تعداد و 60 نفر به عنوان نمونه تحقيق به صورت تصادفي با روشنمونه­گيري خوشه­اي گزينش شدند و از پرسشنامه وايلند بر روي آنها اجرا گرديد. سپساز طريق آزمونtاستيودنت گروههاي مستقل با آزمون فرضيه تحقيق پرداخته شد و مشخص گرديد كه ميانگينرشد اجتماعي كودكي يا كودكاني كه درمهد كودك بازي گروهي و با قاعده انجام مي­دهنددرمقايسه با كودكاني كه در مهد كودك بازي گروهي و با قاعده انجام نمي­دهند، بالاتراست و اين تفاوت ازلحاظ آماري در سطح 1 0 / 0 * معنا دار مي­باشد. بنابراين مي­تواننتيجه­گيري نمود كه بازي گروهي و با قاعده درمهد كودك مي­توان تأثير مثبتي را درافزايش رشد اجتماعي كودكان ايفا نمايد.

مقدمه:

بازي كه به معني تلاش و فعاليت لذت بخش و خوشايند و تفريح است براي رشد همهجانبه كودك ضرورت تام دارد. كودك از طريق بازي احساسات و روياهاي خود را بروز مي­دهد.استعدادهايش راشكوفا مي­سازد، كنترل به موقع اعمال و حركات را مي­آموزد، بر تجاربشمي­افزايد، دنياي درون و اسرار و مشكلاتش را بارز مي­سازد و انرژي ذخيره شده خويشراهر جهت مطلوب به مصرف مي­رساند. كودك از طريق بازيها، مشكلات و همكاري و رعايتحقوق ديگران و قوانين اجتماعي را ياد مي­گيرند. (شفيع آبادي، 1372 ) .

كودكان خردسال نمي­توانند افكار و عقايد و احساسات خود را به وضوح ازطريقكلمات و گفتار بيان كنند. بازي بخش عمده­اي از زندگي كودك پيش دبستاني را تشكيل مي­دهدو باعث رشد شخصيت او مي­گردد. موجبات شادي و لذت و انبساط خاطر كودك را فراهم مي­كند.همكاري و نوع دوستي و اطلاعات و قوانين را به كودك ياد مي­دهد، دامنه تجسم و قصوراو را مي­گستراند و كودك را به مشاغل گوناگون آشنا مي­سازد. (قاضي، 1370 ) .

بنابه اظهار كارل[1]،گروهي يكي از روانشناسان بزرگ سوئيسي، بازي كودكان مقدمه اي براي كوششهاي آينده وآماده شدن براي زندگي آينده است. بدان سان كه درآن جدي بودن زندگي بزرگسالات بردوش كودك سنگيني نمي­كند. او مي­گويد دربازي پليس و ژاندارم كودكي كه نقش ژاندارمرا مي­آفريند و به دستگيري دردي مي­رود، گذشته از اين كه نيروي جهاني او توسعه مي­يابدبه تأثير اصل اخلاقي و اجتماعي نيز مي­پردازد و در ضمن وظايف و حدود اختيارات اينشغل رانيز مي­آموزد. به عكس كودكي كه نقش دزد را بازي مي­كند، با دستگير شدن وپذيرفتن گوشمالي و در واقع زشتي دزدي را مي­پذيرد و به اجراي عدالت اجتماعي احتراممي­گذارد، به هر حال از ديدگاه گروهي، هدف بازي در خود نرفته است و بازي نمايانگرزندگي و فعاليت آزاد كودك بوده، در حقيقت او را براي اجراي كارها و وظيفه هايسنگين آينده خود آماده مي­سازد(بهرامی ، 1370)
. در كتاب روان شناسي درماني آلفرد، آدلر[2]كه درسال 1907 نوشته شده است بازي به معناي ارضاء غير واقعي (بيرون از حد حقيقت )اجمالي مانند برتري جويي و خود نمايي تفسير شده است و آدلرانيها را سر آغازي برايبيان گذاري ابتدايي ترين و انديشه آدمي تلقي مي­كند. برتري جويي و خود نمايي درسال هاي كودكي امكان مي­دهد كه اميال فرد را به سادگي نشان داده و آنها ر اآرامسازند. بدين معني كه كودكان خردسال در بازيهاي خويش واقعيت را با توجه به خواستهايخويش دگرگون جلوه مي­دهند. زيرا دانش لازم براي پيروي از حقيقت دارند و به اينترتيب ناتواني و * خود را بر طرف مي­سازند.روشن است كه آنچه را كه بزرگسالان ارضاءغير واقعي مي­نامند براي كودكان مفهوم ارضاء واقعي ميل خود نمايي و برتري جويي رادارا مي­باشد. (قشلاقي، 1356 )........


1- carl

2-Adler


بررسي تأثير بازي گروهي و باقاعده مدارس آمادگي


مقاله ی بررسي تأثير بازي گروهي و باقاعده مدارس آمادگي


پایان نامه بررسي تأثير بازي گروهي و باقاعده مدارس آمادگي


پایان نامه ی بررسي تأثير بازي گروهي و باقاعده مدارس آمادگي


تحقیق در باره ی بررسي تأثير بازي گروهي و باقاعده مدارس آمادگي


دانلود فایل بررسي تأثير بازي گروهي و باقاعده مدارس آمادگي


تأثير بازي گروهي و باقاعده مدارس آمادگي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فلاشر Cool Flashlight LED v1.4.5

تحقیق هنر و روش های طلاسازی

جزوه ی ازمونهای استخدامی شامل معارف و ادبیات

کتاب آموزش نرم افزارهلواسرار معدن ذغال سنگ

پروژه ترانسفورماتور

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

جهاني شدن ، حقوق بشر وگفتگوي تمدن ها 23ص.

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad