دانلود رایگان


عنوان: بررسی تاثیر گوگرد و تیوباسیلوس و فسفات بر جمعیت میکروارگانیسم‌های حل کننده فسفات و شناسایی باکتری‌های حل کننده فسفات - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان: بررسی تاثیر گوگرد وتیوباسیلوس و فسفات بر جمعیت میکروارگانیسم‌های حل کننده فسفات و شناسایی باکتری‌هایحل کننده فسفات فهرست مطالب عنوان

دانلود رایگان

عنوان:


بررسی تاثیر گوگرد وتیوباسیلوس و فسفات بر جمعیت میکروارگانیسم‌های حل کننده فسفات و شناسایی باکتری‌هایحل کننده فسفات


فهرست مطالب

عنوان صفحه


چکیده.............................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات 2

مقدمه..............................................................................................................................................................3

فصل دوم: بررسی منابع 6

2-1- میکروارگانیسم‌های حل‌کننده فسفات...................................................................................................7

2-2- تعداد میکروارگانیسم‌های موجود در خاک...........................................................................................8

2-2-1- باکتریهای حل‌کننده فسفات.............................................................................................................9

2-2-2- قارچهای حل‌کننده فسفات............................................................................................................11

2-3- برهم‌کنش‌های باکتری‌های حل کننده فسفات با سایر میکروارگانیسم‌‌ها.............................................12

2-3-1- مکانیسم حل فسفات.....................................................................................................................13

2-3-2- مقدار فسفر آزاد شده در اثر فعالیت میکروارگانیسم‌ها...................................................................15

2-3-3- تاثیر میکروارگانیسم‌ها بر رشد و عملکرد محصولات زراعی........................................................15

2-4- مشخصات تیوباسیلوس......................................................................................................................18

2-4-1- میکروارگانیسم‌های هتروتروف......................................................................................................19

2-4-2- میکروارگانیسم‌های شیمیولیتوتروف..............................................................................................20

2-4-3- گونه‌های مهم تیوباسیلوس.............................................................................................................21

2-5- گوگرد و نقش آن در گیاه...................................................................................................................23

2-5-1- چرخه گوگرد.................................................................................................................................24

2-5-2- معدنی شدن فرم آلی گوگرد..........................................................................................................25

2-5-3- اکسیداسیون گوگرد........................................................................................................................25

2-6- بررسی فسفر در گیاه..........................................................................................................................27

2-6-1- بررسی فسفر در خاک....................................................................................................................27

2-6-2- فسفر معدنی...................................................................................................................................28

2-6-3- فسفر آلی.......................................................................................................................................30

2-6-4- سرنوشت کودهای فسفاته..............................................................................................................32

2-6-5- ترکیبات فسفر آلی در خاک...........................................................................................................33

2-6-6- فسفولیپید.......................................................................................................................................33

2-6-7- اسید نوکلئیک................................................................................................................................34

فصل سوم: مواد و روش‌ها 35

3-1- آزمایش مزرعه‌ای...............................................................................................................................36

3-1-1- مشخصات مزرعه...........................................................................................................................36

3-2- آماده سازی گوگرد و تیوباسیلوس برای تلقیح...................................................................................37

3-2-1- الگوی مصرف گوگرد و تیوباسیلوس............................................................................................37

3-3- آماده سازی کود سوپر فسفات تریپل.................................................................................................37

3-3-1- الگوی مصرف کود سوپر فسفت تریپل.........................................................................................37

3-4- اعمال تیمارها.....................................................................................................................................39

3-5- کاشت بذر ذرت.................................................................................................................................39

3-6- نمونه برداری خاک.............................................................................................................................40

3-7- آماده سازی نمونه‌ها............................................................................................................................41

3-8- شمارش تعداد باکتری‌های حل کننده فسفات....................................................................................41

3-9- شمارش تعداد قارچ‌های حل کننده فسفات.......................................................................................42

3-10- خالص سازی نمونه‌ها......................................................................................................................43

3-11- توان حل کنندگی فسفات نامحلول در باکتری‌های حل کننده فسفات.............................................43

3-11-1-میزان انحلال فسفات نامحلول تری کلسیم فسفات......................................................................43

3-11-2- میزان انحلال فسفات نامحلول هیدروکسی آپاتیت......................................................................44

3-11-3- میزان انحلال فسفات نامحلول فسفات دی هیدروژن کلسیم.......................................................44

3-12- آزمایش میکروسکوپی و ماکروسکوپی............................................................................................45

3-12-1- رنگ آمیزی گرم..........................................................................................................................45

3-12-2- رنگ آمیزی اسپور.......................................................................................................................45

3-12-3- تست کاتالاز................................................................................................................................46

3-12-4- تست هیدرولیز نشاسته................................................................................................................46

3-12-5- تست O/F..................................................................................................................................47

3-12-6- تست متیل رد..............................................................................................................................47

3-12-7- تست وژزپروسکوئر....................................................................................................................48

3-12-8- تست سیترات..............................................................................................................................48

3-12-9- تست تحمل نمک........................................................................................................................48

3-12-10- تست اکسیداز............................................................................................................................49

3-12-11- ایجاد رنگ فلورسانس...............................................................................................................49

3-13- تجزیه و تحلیل آماری......................................................................................................................50

فصل چهارم: نتایج و بحث 51

4-1- ارزیابی تیمارها بر جمعیت میکروارگانیسم‌های حل کننده فسفات....................................................52

4-2- بررسی تیمارها بر جمعیت باکتری‌های حل کننده در محیط پیکووسکایا...........................................52

4-2-1- تاثیر کاشت بر جمعیت باکتری‌های حل کننده فسفات .................................................................54

4-2-2- تاثیر گوگرد و تیوباسیلوس بر جمعیت باکتری‌های حل کننده فسفات..........................................55

4-2-3- اثر متقابل گوگرد و تیوباسیلوس و کاشت بر جمعیت باکتری‌های حل کننده فسفات...................57

4-2-4- تاثیر فسفر بر جمعیت باکتری‌های حل کننده فسفات....................................................................59

4-2-5- اثر متقابل فسفر و کاشت بر جمعیت باکتری‌های حل کننده فسفات.............................................60

4-3- بررسی تیمارها بر جمعیت باکتری‌های حل کننده فسفات در محیط اسپربر.......................................61

4-4- بررسی تیمارها بر جمعیت قارچ‌های حل کننده فسفات در محیط پیکووسکایا.................................62

4-4-1- تاثیر کاشت بر جمعیت قارچ‌های حل کننده فسفات.....................................................................64

4-4-2- تاثیر گوگرد و تیوباسیلوس بر جمعیت قارچ‌های حل کننده فسفات.............................................65

4-4-3- اثر متقابل گوگرد و تیوباسیلوس و کاشت بر جمعیت باکتری‌های حل کننده فسفات...................66

4-4-4- تاثیر فسفر بر جمعیت قارچ‌های حل کننده فسفات.......................................................................67

4-4-5- اثر متقابل فسفر و کاشت بر جمعیت قارچ‌های حل کننده فسفات................................................68

4-5- بررسی تیمارها بر جمعیت قارچ‌های حل کننده فسفات در محیط اسپربر..........................................69

4-5-1- تاثیر کاشت گیاه بر جمعیت قارچ‌های حل کننده فسفات..............................................................71

4-5-2- تاثیر گوگرد و تیوباسیلوس بر جمعیت قارچ‌های حل کننده فسفات.............................................72

4-5-3- اثر متقابل گوگرد و تیوباسیلوس و کاشت بر جمعیت باکتری‌های حل کننده فسفات...................73

4-5-4- تاثیر فسفر بر جمعیت قارچ‌های حل کننده فسفات.......................................................................74

4-5-5- اثر متقابل فسفر و کاشت بر جمعیت قارچ‌های حل کننده فسفات................................................75

4-6- توانایی باکتری‌های حل کننده فسفات در انحلال تری کلسیم فسفات..............................................76

4-6-1- مقایسه رشد کلنی یک باکتری در روزهای مختلف اندازه‌گیری.....................................................80

4-6-2- مقایسه رشد کلنی یک باکتری نسبت به باکتری‌های دیگر.............................................................80

4-6-3- بررسی قطر هاله باکتری‌ها در روزهای مختلف اندازه‌گیری...........................................................82

4-6-4- توانایی باکتری‌های حل کننده فسفات در محیط جامد..................................................................83

4-6-4-1- فسفر آزاد شده در طی سه روز کشت.......................................................................................83

4-6-4-2- فسفر آزاد شده در طی هفت روز کشت...................................................................................85

4-6-4-3- فسفر آزاد شده در طی ده روز کشت........................................................................................85

4-6-4-4- فسفر آزاد شده در طی سیزده روز کشت..................................................................................85

4-6-4-5- فسفر آزاد شده در طی نوزده روز کشت...................................................................................85

4-7- مقایسه حلالیت فسفات های نامحلول...............................................................................................86

4-8- شناسایی باکتری‌های حل کننده فسفات.............................................................................................91

4-9- بحث در مورد نتایج...........................................................................................................................94

4-10- پیشنهادات......................................................................................................................................100

منابع 101

5-1- منابع فارسی.....................................................................................................................................102

5-2- منابع لاتین........................................................................................................................................107


فهرست جداول صفحه

جدول3-1-تیمارهای اعمال شده در مزرعه تحقیقاتی ...............................................................................39

جدول4-1- نتایج تجزیه واریانس تیمارها بر جمعیت باکتری‌های حل‌کننده فسفات درمحیط کشت پیکووسکایا ..................................................................................................................................................52

جدول 4-2- نتایج تجزیه واریانس تیمارها بر جمعیت باکتری‌های حل‌کننده فسفات درمحیط کشت اسپربر..........................................................................................................................................................61

جدول 4-3- نتایجتجزیه واریانس تیمارها برجمعیت قارچ‌های حل‌کننده فسفات در محیط کشت پیکووسکایا...................................................................................................................................................62

جدول4-4- تجزیه واریانس جمعیت قارچ‌هایحل‌کننده فسفات در محیط کشت اسپربر......................... 69

جدول 4-5- تاثیرزمان در کلنیباکتری.....................................................................................................76

جدول 4-6- تاثیرزمان در هالهباکتری......................................................................................................76

جدول 4-7- تاثیرزمان در آزاد سازیفسفات...........................................................................................76

جدول4-8- نتایج اندازه‌گیری قطر کلنی باکتری‌های حل‌کننده فسفات در طول 19روز بر حسب میلی‌متر....................................................................................................................................................... 78


عنوان:


بررسی


تاثیر


گوگرد


و


تیوباسیلوس


فسفات


بر


جمعیت


میکروارگانیسم‌های


حل


کننده


شناسایی


باکتری‌های


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find ...

پاسخنامه نمونه سوالات فصل 5 حسابان مشتق تابع

دانلود پایاننامه مدیریت بازرگانی پاورپوینت - تاثير کيفيت روابط بر وفاداري مشتريان در محيط‌هاي B2B

بنر لایه باز در مورد حجاب

دانلود جزوه حل تمرینهای انتگرال و سری فوریه (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 67

اقتصاد 49. اهرم مالی، رشد شرکت و توان مالی شرکت های لیست شده کشورسریلانکا

بازی فکری گرهپروژه جایابی بهینه تولیدات پراکنده و خازن برای مینیمم کردن تلفات توان حقیقی در شبکه های توزیع (مقاله انگلیسی ترجمه مقاله کدهای متلب)

آموزش نصب بازی های PS4 روی هارد

پاسخ تشریحی وگام به گام استاتیک بیر جانسون