دانلود رایگان


گزارش كارآموزي با عنوان: رنگ و معايب آن در صنايع خودرو سازي - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمه تاريخچه ي مختصر ايران خودرو شركت ايران خودرو (سهامي عام)

دانلود رایگان


مقدمه

تاريخچه ي مختصر ايران خودرو

شركت ايران خودرو (سهامي عام) تحت پوششسازمان گسترش و نو سازي صنايع ايران


خودروميباشد.


تاريخ تاسيس شركت در مردادماه 1341 و با نام شركت سهامي كارخانجات ايران


ناسيونال ميباشد


اولين محصول اين شركت اتوبوسهاي 321َ- 319 و ميني بوسهاي تحت ليسانس دايملر


بنز تشكيل مي داد.سپس درتاريخ 1345 اجازه تاسيس كا رخانجات انواع خودرو سواري 4


سيلندر از طرف شركت تالبوتبه اين شركت اعطا گرديد. از اواخر 1345 توليد خودروي


سواري پيكان 1600 در اينشركت شروع شد.با هدف ساخت بدنه موتور پيكان و هم چنين


مونتا‍ژ موتور تاسيسگرديد.اين كارخانه شامل دو بخش ماشين شاپ و مونتاژ موتور


ميباشد. در قسمت ماشين شاپقطعات سيلندر ـسر سيلندر ـيا طاقان ـ فلاويل و ... ساخته


ميشود . در خطوط جداگانه ماشين كاري شده وسپس به قسمت مونتاژ موتور منتقل


ميگردد.

فهرستپروسه كنترل تجهيزات


نوع سيم بندي و كلمپ ها


موتور هاي الكتريكي


زمين كردن الكتريكي


شناسايي قطعات


اينورتر(Inverter)


پريشر سوئيچ


سيستم مشعل


كنترل كننده هاي منطقيبرنامه پذير


ترمو كوپل ها


حسگر هاي فشارپروسه كنترل تجهيزات :


در سايت يك سري تجهيزات انتقال و يك سري تجهيزات پروسس به كار رفته است:

تجهيزات انتقال :


1)conveyor


(2خط هوايي EMS


(3 ادوات انتقال و تغيير جهت وتغيير ارتفاع مثل الواتور و كم ليفت ها


4)(Twin StrandConveyor)TSC


در تجهيزات انتقال ادوات مولد نيرو عبارت است از الكترو موتور و گير بكسكه برخي داراي سرعت


ثابت بوده و برخي دور متغير دارد . الكترو موتورهايي كه داراي دور متغييرهستند با استفاده از


اينورتر دور انها كنترل ميشود(با تغيير فركانس توسط اينورتر سرعت الكتروموتور ها تغيير ميكتند).


علت ابن تغيير بار براي اين ادوات اين است كه سرعت خطوط متوالي در نقاطمختلف متفاوت است و


براي تطبيق اين سرعت ها از اينورتر استفاده ميشود .


تجهيزات خطوط انتقال توسط تابلوهاي كنترل خاصي به نامCCPكنترلميشود . اجزاي اصلي اين تابلو


ها عبارت است ازPLCهاي سري 400 ساخت زيمنس و اينورتر هايسري300 .كليه اين تابلوها


توسط كابل هاي ارتباطي شبكه اترنت در اتاق كنترل مركزي CCRتحتكنترل مباشند.به منظور تامين


ايمني بيشتر كليه الكتروموتور هاي خطوط انتقال مجهز به سيستم Brakeيا ترمز ميباشد .


تجهيزات پروسس:


به تجهيزاتي گفته ميشود كه عمليات يا فرايندي روي بدنه خودرو انجام ميشودمانند ربات هاتي


پاشش و تجيزات هوا ساز .


كوره ها :


شامل كوره هاي سيلر و پاشش استر و رنگ رويه . براي كنترل ربات ها تابلوهاي خاص plcكه


برنامه ربات ها در ان تعبيه شده است مورد استفاده قرار گرفته و براي هرنوع مشخص از خودرو

يك برنامه معين طراحي شده است .


در سيستم هاي مكانيكي و الكترونيكي چندين نوع خطوط انتقال وجود دارد :


1. PRBها : حركت طولي بدنه ها روي پايه ها را گويند.


2. RFCها: حركت طولي كه در يك سمت توسط زنجير و در سمت ديگر پايه رول ميباشد را گويند.


3. CTCها: حركت عرضي و يا جابه جايي عرضي بدنه ها را گويند .


4. كم ليفت ها: جايگاههايي كه بدنه بر روي انها قرارميگيرد تا توسط انها به صورت طولي يا عرضي بدنه ها جابه جا شوند .


5. الواتور: حركت به سمت بالا و يا پايين بدنه ها راگويند .


6. پارك ليفت ها: همان كم ليفت هايي هستند كه در حالتعادي روي انها بدنه قرار دارد و زماني كه خط خالي ميشود بدنه را به خط انتقالميدهد.


7. TSCها دستگاه هايي كه حركت و جهت بدنه را تغيير ميدهد چون سرعت انها در هر لحظهمتغيير است توسط اينورتر كنترل ميشود .


كنترل خطوط و انتقال توسط CCP ها و PNها صورت ميگيرد اگر الكترو موتور ما نياز به


اينورتر داشته باشد توسط CCP ها كنترل ميكنيم (يعني اگر نياز باشد كهسرعت ان كه با


فركانس تغيير ميكند و اينورتر اين قابليت را دارد ).اما اگر الكترو موتورنياز به تغيير سرعت


نداشته باشد توسط PN ها كنترل ميشود.


معمولا موتور هايي كه توسط PN ها كنترل ميشوند يعني اينكهنياز به تغيير سرعت ندارند و به اينورتر هم احتياجي نيست .


نكات مهم :


*برخي از PRB ها اينورتري و برخياستاتوري (غير اينورتري ) ميباشند.


**همه TSC ها و الواتورها توسط اينورتر كنترل ميشود .


***تمامي CTC ها بدون اينورتر يعني با استاتور كنترل ميشود.يكي از بارهاي متعارف درصنعت الكتر موتور هاي سه فاز ا سنك روم ميباشند كه به دو صورت مثلث


ستاره راه اندازي ميشوند.الكترو موتورهاي با توان بالا در ابتدا به صورت ستاره راه اندازي ميشوند و


سپس به صورت مثلث شروع بهكار كردن ميكنند(اگر موتورها در ابتدا به صورت مثلث راه اندازي شوند


جريان خيلي زيادي براي راهاندازي انها لازم است يعني اگر بخواهيم موتور را به صورت مثلث از ابتدا


راه اندازي كنيم تقريباجرياني شش برابر جريان نامي موتور نياز داريم كه براي جلوگيري از اين مشكل


ابتدا موتور را به صورتستاره راه اندازي ميكنيم چون جريان كمتري ميكشد و بعد از مدتي ان را به


صورت مثلث به حركت در مياورد).


نوع سيم بندي و كلمپ ها :


در صنعت الكتر موتورها بهصورت يك زوج قطب و دو زوج قطب و به طور كلي چند زوج قطب ساخته


ميشود .


ما ميتوانيم بين يك زوج قطب، يك زوج قطب ديگر داشته باشيم . كه در اينجا:


Ns=1/2Fs

چرخشميدان استاتور ميباشد . (فركانس تغذيه سيم پيچ استاتور= فركانس ميدان ) Fs


اگر برق سه فاز با 120 درجهاختلاف فاز را بدهيم ميدان شروع به چرخيدن داخل پوسته موتور ميكند


كه به ان ميدان منتجه ميگويند . روتور قسمتاستوانه چرخان داخل موتور است ، داخل پوسته موتور


استاتور كه يك سيم پيچ سهفاز درونش است كه معمولا به صورت ارايش هاي مثلث و ستاره بسته


ميشوند . در روتور سيم پيچها به جايي وصل نميشوند بلكه سر هاي انها اتصال كوتاه ميشوند . بعد كه


داخل ميدان است